Committee Members

 

ટ્રસ્ટી
શ્રી અમરીશભાઈ આર. પટેલ
ફોન :- ૨૬૨૦૦૩૩૮
શ્રીમતી જયશ્રીબેન ડી. પટેલ
ફોન :- ૨૬૧૦૮૪૬૨
શ્રી વિનોદભાઇ આર. અમીન
ફોન :- ૯૮૧૯૨૯૮૨૫૨
     
શ્રી ભાવેશ એસ. પટેલ
ફોન :- ૯૮૨૦૨૨૦૫૦૭
શ્રી તરુણભાઈ આર. પટેલ
ફોન :- ૨૮૯૩૧૬૨૫
શ્રી નીતીનભાઈ સી. પટેલ
ફોન :- ૨૬૩૨૪૨૮૦
ઓફીસ બેરર
પ્રમુખ
શ્રી ભૂપેશભાઈ આર. પટેલ
ફોન :- ૯૮૨૦૦૨૦૭૦૦
ઉપપ્રમુખ
શ્રી ભરતભાઈ જે. પટેલ
ફોન :- ૯૩૨૨૫૯૧૮૧૩
ઉપપ્રમુખ
શ્રી જયપ્રકાશ ડી. પટેલ
ફોન :- ૯૮૨૦૬૫૧૮૦૫
     
ઉપપ્રમુખ
શ્રી મુકેશ એચ. પટેલ
ફોન :- ૯૮૧૯૨૭૬૭૬૬
સેક્રેટરી
શ્રી ભાવેશ એસ. પટેલ
ફોન :- ૯૮૨૦૨૨૦૫૦૭
સેક્રેટરી
શ્રી ભાર્ગવભાઈ એન. પટેલ
ફોન :- ૯૮૨૦૦૨૦૧૧૬
     
   
  ખજાનચી
શ્રી સુનીલભાઈ બી. પટેલ
ફોન :- ૯૩૨૩૦૨૪૫૫૭
 
કમીટી મેમ્બેર્સ
શ્રી અતુલભાઈ એચ. પટેલ
ફોન :- ૯૯૬૯૫૨૮૪૮૭
શ્રી હરિશભાઈ એમ. પટેલ
ફોન :- ૯૮૨૧૧૧૩૫૨૫
શ્રી હરિશભાઈ જે. પટેલ
ફોન :- ૯૩૨૦૪૩૨૩૭૯
     
શ્રીમતી કૃતી મુકેશભાઇ પટેલ
ફોન :- ૯૮૧૯૦૬૫૨૭૨
શ્રીમતી નૈમીષા અમીતભાઇ પટેલ
ફોન :- ૯૮૨૧૭૫૭૯૭૩
શ્રીમતી ઉષાબેન એમ. પટેલ
ફોન :- ૯૮૬૭૧૭૭૨૯૪
     
શ્રી શ્યામલભાઈ જે. પટેલ
ફોન :- ૯૮૩૩૩૨૦૧૮૧
શ્રી રાજેન્દ્ર નાનુભાઇ પટેલ
ફોન :- ૯૮૨૦૦૪૭૭૩૬
શ્રી હેમાંશુ પ્રભુદાસ પટેલ
ફોન :- ૯૮૩૩૦૮૫૪૫૮